Predstavitev

Kolofon

Planinski vestnik je revija Planinske zveze Slovenije (ISSN 0350-4344). Izhaja enkrat mesečno. Planinski vestnik objavlja izvirne prispevke, ki še niso bili objavljeni nikjer drugje.
Naslov uredništva: Planinska zveza Slovenije  
Uredništvo Planinskega vestnika  
Ob železnici 30 a 
SI-1001 Ljubljana  
Tel.: (01) 434 56 90 (Hedvika Petkovšek)  
Fax: (01) 434 56 91 
E-pošta: pv@pzs.si
www.planinskivestnik.com
www.pvkazalo.si, www.planinskivestnik.com/pvkazalo/
www.facebook.com/planinskivestnik

Uredniški odbor:

 

 

Vladimir Habjan (odgovorni urednik)
Emil Pevec (tehnični urednik)
Marta Krejan Čokl
Zdenka Mihelič
Irena Mušič Habjan
Mateja Pate
Dušan Škodič
Tina Leskošek
Mire Steinbuch
Lektoriranje: Marta Krejan Čokl, Mira Hladnik, Vera Lašič, Sonja Čokl, Darja Horvatič (korektorica)
Oblikovanje: Mojca Dariš
Grafična priprava: Schwarz print, d. o. o.
Tisk: Schwarz print, d. o. o.
Naklada: 4500 izvodov
Prispevke, napisane z računalnikom, pošiljajte po elektronskem mediju na naslov uredništva ali na elektronski naslov. Poslanih prispevkov ne vračamo.
Uredništvo si pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov v skladu s svojo uredniško politiko in prostorskimi možnostmi. Mnenje avtorjev ni tudi nujno mnenje uredništva in PZS. Kopiranje revije ali posameznih delov brez privolitve izdajatelja ni dovoljeno.

Naročanje:
- po pošti na naslov: Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, p. p. 214, SI-1001 Ljubljana,
- po elektronski pošti na naslov: pv@pzs.si,
- po telefonu 080 1893 (24 ur na dan) in
- na naslovu: https://clanarina.pzs.si/vestnik.php.

Transakcijski račun PZS:
IBAN: SI56 6100 0001 6522 551
SWIFT: HDELSI22
DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA.

Naročnina 39 EUR, 63 EUR za tujino, posamezna številka 3,90 EUR. Člani PZS so upravičeni do 25 % popusta na letno naročnino Planinskega vestnika. Reklamacije upoštevamo dva meseca po izidu številke. Ob spremembi naslova navedite tudi stari naslov. Upoštevamo samo pisne odpovedi do 1. decembra za prihodnje leto.

Izdajanje revije sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), št. pog. 630-183/2017-1.
Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport RS in Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS.

Uredništvo Planinskega vestnika skrbno preverja vse članke in točnost v reviji objavljenih opisov poti, ki praviloma vključujejo opozorila na nevarnosti in možne pasti obiskovanja gora. Žal pa je vsak opis vedno subjektiven, poleg tega se objektivne težave na terenu lahko spreminjajo iz dneva v dan, celo iz ure v uro. Zato uredništvo revije in Planinska zveza Slovenije ne moreta prevzeti nobene odgovornosti za morebitne poškodbe ali materialno škodo, ki bi jih utrpel kdorkoli zaradi hoje in plezanja po gorah po navodilih iz te revije.

Impressum spletne strani

Urednica: Zdenka Mihelič
Oblikovna zasnova: Aljoša Markač
Tehnična izvedba: Napredne informacijske tehnologije, Branko Ivanek, s.p.

Pripombe in predloge glede spletne strani sporočite urednici spletne strani po kontaktnem obrazcu

Arhiv planinskega vestnika